Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ,,WARTA” S. A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa (Warta). Z administratorem można się kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie www.warta.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wartę w celu kalkulacji składki i przedstawienia oferty do czasu nawiązania z Panią/Panem kontaktu i przez czas prowadzenia negocjacji, a po tym czasie wyłącznie wtedy, jeżeli dojdzie do zawarcia takiej umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w tym profilowania na tej podstawie oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Administratora danych podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są pod następującym adresem: www.warta.pl w zakładce Kontakt.